جزوه جمع بندی آرایه ادبی کنکور ، جزوه ای خلاصه ، کوتاه و کاربردی به همراه مثال های فراوان در ۲۲ صفحه توسط جناب احسان محسنی تهیه شده است. این جزوه شامل ۱۷۰ کلمه ایهام دار و همچنین بیش از ۲۰۰ کلمه دارای مجاز و استعاره می باشد. جهت دانلود رایگان جزوه جمع بندی آرایه ادبی کنکور به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تمام هدف این جزوه ،رعایت اختصار ، بیان نکات مهم و حل مثال های کاربردی به همراه پرهیز از زیاده گویی می باشد. تا جایی که امکان داشته نکات مهم ، مثال های فراوان و دام های تستی به طور کامل آورده شده است. نکات ، به صورت مختصر و کاربردی نوشته شده تا با خواندن آن ها و مثال های فراوان ، به مهارت کافی برسید.
۴۳ مثال اضافه تشبیهی
۱۰ مثال تشبیه پنهان
۶۵ مورد از مجازهای کاربردی
۱۲۷ مورد از استعاره های مصرحه پر کاربرد ) نوعی مجاز (
۳۴ مثال اضافه استعاری
۱۷۲ واژه ایهام دار و ۲۱ مثال آرایه ایهام
۱۸ گروه کلمه مشهور برای ایهام تناسب و ۲۰ مثال آرایه ایهام تناسب
۲۴ مورد ترکیب دارای پارادوکس
۳۱ مثال مفهومی آرایه پارادوکس
۴۳ ترکیب دارای حس آمیزی و ۸ مثال مفهومی
۱۹ مثال آرایه جناس
۱۸ مثال آرایه حسن تعلیل
۱۷ مثال آرایه اسلوب معادله
۲۴ مورد تلمیح مشهور و ۱۱ مثال کاربردی
۵ مثال آرایه تضمین
۵ مثال آرایه سجع