مجموعه نکات کامل و خط به خط جزوه فصل اول زیست یازدهم تجربی مبحث تنظیم عصبی‎ توسط علی اصغر کردی در ۲۲ صفحه تدوین شده است. دستگاه عصبی مهم ترین دستگاه تنظیمی بدن و مسئول کنترل و هماهنگ کنندۀ دستگاه های دیگر می باشد و در ضمن به محرک های محیطی و عوامل بیرونیِ تأثیرگذار بر موجود زنده پاسخ مناسب می دهد. در دستگاه عصبی دو دسته سلول وجود دارد که شامل نورون)یاختۀ عصبی( و سلول پشتیبان(نوروگلیا) می باشد. جهت دانلود این جزوه به ادامه مطلب بروید.

 
ویژگی های این جزوه :
۱- استفاده از نمودارها و تصاویر برای درک بهتر مطالب
۲- مشخص کردن قیدها در نکات مهم
۳- حجم کم و مفید و پرهیز از اتلاف وقت و انرِژی دانش آموزان