جزوه ریاضی دهم فصل آمار و احتمال‎

پدیده تصادفی: پدیده تصادفی یا اتفاقی به سیستمهایی گفته میشود که رفتارشان قابل پیشبینی نیست. به معنای واضحتر میتوان گفت قوانین و پارامترهایی در مسئله مورد بررسی ما نقش دارند که گاهی به دلیل پیچیدگیهای فراوان و گاهی به دلیل عدم دانش کافی، قادر به…