حفظیات فارسی پایه دوازدهم ، یازدهم و دهم توسط جناب احسان محسنی تهیه و جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است. در این جزوه معانی اشعار و نثرها ، تاریخ ادبیات و همچنین کلمات هم آوا نیز آورده شده است.