بررسی صعودی یا نزولی بودن نمودارها یکبار برای همیشه توسط جناب محمد حمیدی تهیه و جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است .