جزوه حفظیات شیمی کنکور توسط جناب مسعود جعفری جهت دانلود قرار گرفته است. این جزوه شامل 82 صفحه می باشد.