جزوه حفظیات شیمی کنکور توسط جناب مسعود جعفری جهت دانلود قرار گرفته است. این جزوه شامل ۸۲ صفحه می باشد.