مجموعه تستهای شیمی کنکور سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم شیمی با پاسخ تشریحی توسط خانم اکرم ترابی گردآوری شده است. مجموعه تستهای شیمی کنکور سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در ادامه این مطلب سایت کنکور جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.