جزوه 10000 نکته فوق ترکیبی زیست شناسی توسط جناب علی غیاثی در 244 صفحه تهیه و جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است.