پاسخ تشریحی کامل کنکور زبان انگلیسی سال ۱۴۰۲ (نوبت اول) که در در دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این پاسخ توسط مهدی خبازی (دانشجوی آموزش زبان ، رتبه ی ۳۲۷ کنکور ۱۴۰۰ ) و آرمین رحمانی (دانشجوی آموزش زبان ، رتبه ی ۱۳۴ کنکور ۱۴۰۰ ) تهیه و تنظیم شده است. تعداد ۵۹ هزار داوطلب در کنکور زبان خارجه ۱۴۰۲ شرکت کردند.