پدیده تصادفی:

پدیده تصادفی یا اتفاقی به سیستمهایی گفته میشود که رفتارشان قابل پیشبینی نیست. به معنای واضحتر میتوان گفت قوانین و پارامترهایی در مسئله مورد بررسی ما نقش دارند که گاهی به دلیل پیچیدگیهای فراوان و گاهی به دلیل عدم دانش کافی، قادر به بررسی آنها نیستیم. به عنوان مثال، برای فهم بهتر مطلب پرتاب یک تاس را در نظر بگیرید. شما هیچگاه قبل از پرتاب تاس نمیتوانید از عدد تاس رو شده مطمئن باشید، مثلاً بگویید: عدد رو شده ۵ خواهد بود چون عوامل متعددی بر روی تاس اثر میگذارند مانند: سرعت پرتاب تاس، نحوه چرخش تاس و بسیاری از عوامل دیگر، که فهمیدن و محاسبه آنها نیازمند فیزیک بسیار پیچیده میباشد. از این رو چون نمیتوانیم با قطعیّت بگوییم که عدد رو شده چند است میگوییم: مقدار عدد رو شده در پرتاب تاس تصادفی است. اما اگر روزی دستگاهی ساخته شود که همه محاسبات را انجام دهد و عدد رو شده را به ما بدهد، آن گاه میگوییم عدد رو شده در پرتاب تاس تصادفی نیست.