جمع بندی کامل زیست شناسی پایه دهم توسط جناب سید ستار باویر از گروه زیست شناسی خوزستان در 177 صفحه تهیه شده است. برای دانلود جمع بندی کامل زیست شناسی دهم به ادامه مطلب بروید.

فصل 1 زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا
گفتار 1. زیست شناسی چیست ؟
گفتار 2. زیست شناسی نوین
گفتار 3. زیست شناسی در خدمت انسان
فصل 2 گوارش و جذب مواد
گفتار 1. یاخته و بافت جانوری
گفتار 2. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار 3. جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
گفتار 4. تنوع گوارش در جانداران
فصل 3 تبادلات گازی
گفتار 1. ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
گفتار 2. تهویۀ ششی
گفتار 3. تنوع تبادلات گازی
فصل 4 گردش مواد در بدن
گفتار 1. قلب
گفتار 2. رگ ها
گفتار 3. خون
گفتار 4. تنوع گردش مواد در جانداران
فصل 5 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 1. هم ایستایی و کلیه ها
گفتار 2. فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
گفتار 3.تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
فصل 6 از یاخته تا گیاه
گفتار 1. ویژگی های یاختۀ گیاهی
گفتار 2. سامانۀ بافتی
گفتار 3. ساختار گیاهان
فصل 7 جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 1.تغذیۀ گیاهی
گفتار 2. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار 3. انتقال مواد در گیاهان