جزوه فارسی سال دوازدهم نوبت اول‎ که شامل درس اول تا نهم می شود، شامل نکات ریز تستی و تشریحی می باشد. جزوه فارسی سال دوازدهم نوبت اول مناسب امتحانات تستی و تشریحی می باشد که توسط جناب احسان محسنی در ۶۵ صفحه ، به صورت دستنویس تهیه شده است.


  • جزوه فارسی سال دوازدهم نوبت اول‎ (درس ۱ تا ۹)

    ۲۹٫۸۷ مگابایت
    PDF