جزوه فارسی سال دوازدهم نوبت اول‎ که شامل درس اول تا نهم می شود، شامل نکات ریز تستی و تشریحی می باشد. جزوه فارسی سال دوازدهم نوبت اول مناسب امتحانات تستی و تشریحی می باشد که توسط جناب احسان محسنی در 65 صفحه ، به صورت دستنویس تهیه شده است.


  • جزوه فارسی سال دوازدهم نوبت اول‎ (درس 1 تا 9)

    29.87 مگابایت
    PDF